Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Szanowni Państwo,


Zakład Ubezpieczeń Społecznych od roku szkolnego 2021/2022 będzie przyznawał i wypłacał świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu „Dobry Start”. Wnioski o świadczenie będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada br. tylko w formie elektronicznej:

 • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • przez serwisy bankowości elektronicznej banków,
 • na portalu Empatia.mpips.gov.pl.

ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku.
W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł
na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych
oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej na PUE ZUS.

Do założenia konta PUE ZUS niezbędne będą:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty/ paszport),
 • adres e-mail,
 • numer telefonu komórkowego.

Konto na PUE można założyć i potwierdzić:

 • samodzielnie za pomocą: podpisu osobistego na portalu login.gov.pl/kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP, bankowości elektronicznej,
 • w placówce ZUS,
 • podczas e-wizyty w ZUS (Link do rezerwacji - https://www.zus.pl/e-wizyta)

Do wysyłki wniosku 300+ niezbędne będą:

 • rachunek bankowy na, który ma być przekazane świadczenie,
 • dane dzieci, na które wnioskowane będzie świadczenie Dobry start,
 • informacje o szkołach, do których uczęszczają dzieci,
 • orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci do 24 roku życia,
 • inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia Dobry Start  np. oświadczenia, orzeczenia/ postanowienia sądu.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 30 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry start (Dz.U. 2018 poz. 1061)
 • Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie ustanowienia programu Dobry start (M.P. 2018 poz. 514)

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci lub osoby uczące się do ukończenia 20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje w wysokości 300 złotych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne - „zerówkę”.

Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka lub dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej .

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową) w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia