Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 ze zmianami) pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspakajania niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Osoby bądź rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie mogą sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków mogą uzyskać pomoc na terenie gminy Frombork w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Zgłaszając się do pracownika socjalnego mogą złożyć wniosek o pomoc osobiście , telefonicznie lubprzez inne osoby. Zgłoszenia może również dokonać inna osoba za zgodą klienta lub jej przedstawiciel ustawowy.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom na zasadach określonych w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku art.7. w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • w braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze
 • trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych (art. 8 ust. 1) z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wyżej wymienionych czynników:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
 • osobie w rodzinie, której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 351 zł
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie -przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art.7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej

Za dochód uważa się (art. 8 ust. 3) sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenia podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Do dochodów nie wlicza się (art.8 ust.4.):

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego
 • wartości świadczeń w naturze
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucji pracy
 • pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych

W razie wystąpienia dysproporcji miedzy wysokością dochodu przedstawioną w dokumentacji, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić świadczenia (art. 12).

Zobowiązania klientów (art. 11)
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej.
Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia rynku pracy, jak również odmowa podjęcia leczenia odwykowego, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji na przyznane świadczenie lub wstrzymanie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Przy istniejącym uzależnieniu i stwierdzeniu przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia, a także marnotrawienia własnych posiadanych środków i ich nieracjonalnego wykorzystywania OPS może ograniczyć lub odmówić przyznania pomocy, albo przyznać pomoc w formie świadczenia niepieniężnego.

Kontrakt socjalny (art. 108) to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej. Kontrakt określa zasady współdziałania tych osób z ośrodkiem pomocy społecznej. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są zobowiązane poinformować o każdej zmianie sytuacji życiowej: osobistej, dochodowej i majątkowej pracownika socjalnego. Zaistniałe zmiany mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia lub stanowić podstawę do zmiany decyzji na niekorzyść strony oraz zwrotu pobranych już świadczeń (art. 108).

Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny. To świadczenia pieniężne uzyskane na podstawie przedstawionych nieprawdziwych informacji lub niepoinformowania o zmianie sytuacji materialnej lub osobistej (art. 6 ust. 16).