Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2023 do sierpnia 2023, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

PODPROGRAM 2021 – efekty

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2021 r. – październik 2022 r.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy,  powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny)
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),

3. Pomoc żywnościowa trafiła do  294 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z województwa warmińsko-mazurskiego

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 6.8 ton żywności;
 • 1360 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2021 realizowaliśmy również działania towarzyszące skierowane do osób korzystających z pomocy żywnościowej. W ramach tych działań przeprowadziliśmy łącznie 1 warsztat edukacyjny, w których wzięły 3 osoby

6. Rodzaje warsztatów:

 • Edukacji ekonomicznej – 1 spotkanie dla 3 uczestników

 

 

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w  ramach POPŻ 2014-2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021

1) „Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

 • 1 707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i
 • 1 320,00 PLN dla osoby w rodzinie”.

2) Ilekroć w załącznikach do Wytycznych jest mowa o kryterium dochodowym uprawniającym do pomocy żywnościowej w ramach PO PŻ, ich treść ujednolica się odpowiednio. Niniejsze wytyczne stosuje się od 1 stycznia 2022 r.

 

Dnia 19.08.2022 r. o godz. 10:00

w Miejsko- Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej

we Fromborku

odbędą się warsztaty ekonomiczne dla osób

korzystających z  pomocy żywnościowej.

 

Proszę zapisywać się telefonicznie  nr 55-243-75-35

lub osobiście w ośrodku pomocy.