Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku  przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.


Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Fromborku.

Wniosek o  wypłatę świadczenia składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Zakres informacji zbieranych podczas przyjmowania wniosków o wypłatę świadczenia:

  1. Imię (imiona) i nazwisko
  2. Data urodzenia
  3. Obywatelstwo
  4. Płeć
  5. Rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
  6. Seria i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, informacja o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  7. Adres pobytu
  8. Dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
  9. Numer PESEL
  10. Numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie (jeśli osoba posiada taki numer).
 
Одноразова грошова допомога громадянам України
 
Муніципальний центр соціального захисту  починає приймати заяви про виплату одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу, призначену для існування, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плата за житло. Допомога призначена для громадян України, які перетнули кордон з 24 лютого і вже внесені до реєстру PESEL. 
Заява про виплату допомоги подається уповноваженою особою, її законним представником, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною.
Обсяг інформації, яка збирається при прийомі заяв на виплату пільги:
1. Ім’я (імена) та прізвище
2. Дата народження
3. Громадянство
4. Стать
5. Вид документа, що є підставою для перетину кордону
6. Серія та номер документа, що є підставою для перетину кордону, відомості про дату в'їзду на територію Республіки Польща.
7. Адреса перебування
8. Контактна інформація, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти
9. Номер PESEL
10. Номер платіжного рахунку, на який буде виплачуватися допомога (якщо особа має такий номер).
 
Załączniki: