Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

W dniu 3 stycznia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1). Decyzją Burmistrza we Fromborku ustawę tą realizować będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Aby dostać wyższy dodatek osłonowy, niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ustawa stanowi, iż osoby, które złożą wniosek do 31 stycznia 2022 otrzymają środki w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Natomiast złożenie wniosku pomiędzy 1 lutego a 31 października skutkować będzie jednorazową wypłatą całości świadczenia w terminie do 2 grudnia 2022 r. W myśl ustawy wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się w ośrodku/gminie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

Wnioski można składać w formie papierowej (dostępne w MGOPS lub do pobrania pod linkiem https://cdn.files.smcloud.net/t/wzr-dodatku-oslonowego.pdf)  lub elektronicznie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 55-243-75-35 lub bezpośrednio u pracownika MGOPS Pani Magdaleny Dyro lub Pani Beaty Michalunio.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek-oslonowy