Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Wnioski na stypendia szkolne będą przyjmowane od dnia 01.09.2017 r. do 15.09.2017 r.

Szczegółowy wykaz wydatków zakwalifikowanych do stypendium szkolnego, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki, a w szczególności:

 • Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty,
 • Słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice (np. matematyczne), lektury szkolne, mapy, globusy,
 • Tornister (plecak szkolny),
 • Piórnik, artykuły szkolne (np. bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina , modelina, itd.),
 • Obuwie sportowe na w-f ,
 • Strój na w-f (dres-spodnie i bluza, koszulka sportowa, spodenki gimnastyczne),
 • Strój galowy wymagany przez szkołę,
 • Przybory, materiały i strój do praktycznej nauki zawodu (potwierdzone opisem profilu szkoły),
 • Komputer, laptop, tablet, oprogramowanie, części do komputera, (mysz, klawiatura, słuchawki, głośniki) nośniki danych (płyty, pendrive), koszt naprawy komputera,
 • Drukarki, tusze do drukarek, papier do drukarki, multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, tylko w okresie nauki szkolnej (od września   do czerwca),
 • Biurko, krzesło, lampa na biurko,
 • Koszt udziału w wycieczkach szkolnych o charakterze edukacyjnym, bilety do kina, teatru, muzeum itp.,
 • Koszt wyjazdu na tzw. ,,zieloną szkołę”,
 • Koszt udziału w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych (np. nauka języków obcych, kurs komputerowy i inne),
 • Koszt udziału w zajęciach pozaszkolnych związanych z rozwijaniem indywidualnych zdolności (np. taniec, karate, itp.)
 • Basen (strój kąpielowy, klapki, itp.),
 • Koszty pobytu w internatach i bursach,
 • Zwrot kosztu dojazdu do szkół (bilety miesięczne),
 • Okulary korekcyjne,(faktura wystawiona na rodzica z adnotacją jakiego dziecka dotyczy),
 • Instrumenty muzyczne wykorzystywane w szkole do nauki gry.

Faktury, bądź rachunki , muszą być wystawione imiennie na rodzica/ opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotacje ,,szkolne”, a inne artykuły zakupione były zgodne z nazwami umieszczonymi w w/w katalogu zakupów. Każda faktura powinna być opisana w taki sposób, aby z opisu wynikało na jakie dziecko poniesiono wydatki.

W roku szkolnym 2017/2018 obowiązują faktury za:

 • Zakup podręczników i pozostałych materiałów szkolnych – od lipca 2017 r. wg wykazu materiałów kwalifikowanych,
 • Internet – w okresie nauki szkolnej od września 2017 r.  do czerwca 2018 r. (faktura wraz z dowodem zapłaty, określenie tytułu wpłaty i kwota).

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się  na podstawie  niżej wymienionych dokumentów : 

 • imiennych faktur VAT,
 • imiennych rachunków,
 • biletów imiennych miesięcznych,
 • kwitariuszy,
 • dowodów wpłaty KP. 

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

 • nazwę wystawcy,
 • datę wystawienia/sprzedaży dokumentu, która  powinna zawierać się w okresie podanym w decyzji przyznającej stypendium,
 • numer dokumentu,
 • imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica ucznia lub opiekuna prawnego,
 • pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji  z dopiskiem szkolny, np. plecak szkolny.

Jako niezwiązane z celami edukacyjnymi należy uznać wydatki na : odzież i obuwie do codziennego noszenia , opłacenie komitetu rodzicielskiego, ubezpieczenia uczniów lub wyżywienia w szkole, koszt udziału w imprezach szkolnych nie mających charakteru edukacyjnego (np. studniówka).

Niniejszy katalog nie zamyka drogi do rozliczenia stypendium szkolnego innymi niż wymienione w katalogu wydatkami, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że stanowią wydatek o charakterze edukacyjnym.

Termin składania w/w dokumentów będzie wskazany w decyzji przyznającej stypendium szkolne.

SKŁADANIE WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Klubie Integracji Społecznej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Fromborku.                                      

Telefon kontaktowy: 55 249 86 10