Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

MGOPS we Fromborku działając na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłaca następujące świadczenia rodzinne:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego:

 • z tytułu urodzenia dziecka;
 • z tytułu opieki nad dzieckiem o okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego ;
 • z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
3. Świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne.
4. Świadczenia rodzicielskie.

Komu przysługują świadczenia rodzinne
Prawo do zasiłku rodzinnego (i dodatków do tego zasiłku) przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie uczącej się.

Kryterium dochodowe
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W sytuacji, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Kryterium wieku dziecka
Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka a także opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez dziecko:

 • 18-go roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24-go roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.