Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Dodatek mieszkaniowe przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł prawny, oraz osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:

nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego (tj.: 1398,57 zł) i kwoty 125% najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa wieloosobowego (tj.: 998,98 zł).

Kwota najniższej emerytury od 1 marca 2012 wynosi: 799,18 zł

Wysokość dodatku stanowi różnicę pomiędzy wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a wydatkami poniesionymi przez osobę otrzymującą dodatek, w wysokości:

  • 15 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 12 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2 - 4 osobowym,
  • 10 % dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i większym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody w tym również z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe.

Do dochodu nie wlicza się natomiast: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych (stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest wypełnić i złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz
  • deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego.