Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Fromborku
Szukaj w tym dziale:

Etapy przyznania świadczenia z pomocy społecznej:

 • zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy (art. 102)
 • zebranie dokumentacji potwierdzającej dochody oraz dołączenie innych zaświadczeń wykazujących sytuację materialną, bytową i zdrowotną rodziny
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego (art. 107)
 • sporządzenie decyzji i wydanie jej zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (Dz. U., Nr 98, poz. 1071) osobie ubiegającej się o pomoc
 • realizacja przyznanych świadczeń

Wywiad środowiskowy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. 2011r. Nr 27, poz. 138).
Pracownik socjalny w terminie do14 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu. Pracownik socjalny podczas przeprowadzania wywiadu bierze pod uwagę indywidualne cechy, sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby samotnie gospodarującej lub osób w rodzinie, które mogą mieć wpływ na rodzaj i zakres przyznawanej pomocy. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu dokonuje również analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające stanowiące podstawę planowania pomocy. W wywiadzie zgromadzone są odpowiednie dokumenty umożliwiające ustalenie danych personalnych, rodzinnych i materialnych. Wywiad uwzględnia również potrzeby osób i rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
Za przedstawienie nieprawdziwych informacji grozi odpowiedzialność karna.
Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczna z rezygnacją o ubieganie się o przyznanie pomocy
.

Wymagane dokumenty (Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, Dz.U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362).
Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową ustala się na podstawie przedstawionych następujących dokumentów (art. 107, ust 5b):

 • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia(do wglądu),
 • dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, 
 • orzeczenia Komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy,
 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające potrącone zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia lub o dzieło, albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych, zawierających informacje o potrąceniach na podatek dochodowy oraz odprowadzane składki,
 • zaświadczenia pracodawcy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o okresie zatrudnienia w tym o okresach, za które opłacane były składki społeczne oraz o okresach nieskładkowych,
 • dowodu otrzymania renty lub emerytury oraz zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,
 • zaświadczenia z Urzędu gminy lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia wystawionego przez szkołę lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, ponadpodstawowej lub wyższej,
 • decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,
 • decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,
 • zaświadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc potwierdzającego zobowiązanie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
 • zaświadczenie lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • zaświadczenia lub oświadczenia osoby ubiegającej się o pomoc, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy,
 • oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy,
 • zaświadczenia lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,
 • oświadczenia o stanie majątkowym.